Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Szymon Kwaśnik z siedzibą ul. Sportowa 16, 64-360 Zbąszyń jako sprzedawca zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad, odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje należy kierować na adres Szymon Kwaśnik z siedzibą ul. Sportowa 16, 64-360 Zbąszyń lub adres poczty elektronicznej esklep@skpd.pl

3. Reklamacje dotyczące Towarów rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni. O uznaniu reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

4. Szymon Kwaśnik z Siedzibą ul. Sportowa 16, 64-360 Zbąszyń podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Szymon Kwaśnik z siedzibą ul. Sportowa 16, 64-360 Zbąszyń mailowo pod adresem esklep@skpd.pl lub przy uzyciu formularza kontaktowego.

6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu rozpatrywane będą niezwłocznie.

7. Koszt transportu reklamowanego towaru w przypadku uznania reklamacji pokrywa firma Szymon Kwaśnik z Siedzibą ul. Sportowa 16, 64-360 Zbąszyń. 

 

Zwrot towaru
1. Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Szymon Kwaśnik

ul. Sportowa 16

64-360 Zbąszyń

2. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

3. Koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący. 

4. Towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. 

 

Tylko u nas!

ZMONTUJEMY CI PROMOCJĘ!🛠🌟

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie super ofertę na najlepsze
designerskie produkty PORTA #OtwórzSięNa

 

Nowa kolekcja PORTA 4 Żywioły dostępna u nas Z MONTAŻEM ZA
1zł!

Taki montaż przeprowadzą nasi Ambasadorzy z Autoryzowanej
Grupy Montażowej PORTA, co pozwala na otrzymanie 3 lat gwarancji od PORTA z
Pakietem Bezpieczeństwa!

 

Czyż to nie cudowna informacja?!

 

Masz jakieś pytania? Prześlij je do nas za pomocą poniższego formularza, bądź skontaktuj się z nami telefonicznie: 664-016-374


Pamiętaj! Promocja obowiązuje do 30.11.2023r.

Skontaktuj się z nami!

Przeczytałem i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności.

Przeczytaj REGULAMIN PROMOCJI

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”)

prowadzonej pod nazwą „Zmontujemy Ci PROMOCJĘ”.

2. Promocja jest organizowana przez firmę „Szymon Kwaśnik”, której właścicielem jest Szymon

Kwaśnik z siedzibą w Zbąszyniu przy ul. Sportowej 16, 64-360 Zbąszyń, NIP: 9231438882, REGON:

634359530 kapitał zakładowy 5000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”).

3. Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

4. Promocja organizowana jest na terenie Polski w sklepie internetowym

https://www.drzwiiakcesoria.pl/collections/4-zywioly Promocja zaczyna się dnia 02.10.2023 do

29.11.2023 (zwanym dalej „Okresem trwania Promocji”).

5. Celem Promocji jest promowanie Sklepu Internetowego oraz Produktów Promocyjnych.

6. Uczestnik promocji zwany jest „Uczestnikiem"

ZASADY PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która zrobi w Okresie trwania Promocji jednorazowe

zakupy (na jednym paragonie) w sklepie internetowym pod adresem

https://www.drzwiiakcesoria.pl/collections/4-zywioly oraz jest konsumentem w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są w drzwi wewnętrzne marki Porta w kolekcji 4

Żywioły oraz ościeżnice dostępne w zestawie do wybranych drzwi do sprzedaży w Sklepie Internetowym

https://www.drzwiiakcesoria.pl/collections/4-zywioly

4. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w Okresie trwania Promocji zakupu (na

jednym paragonie) otrzyma prawo do zakupu montażu drzwi (zakupionych w Promocji) w

promocyjnej cenie 1 złotego.

5. Aby otrzymać promocję Uczestnik musi zaznaczyć "Montaż za 1zł" przy wybranym produkcie.

6. Przed montażem Uczestnik Promocji otrzymuje od Organizatora bezpłatny pomiar pod jego

adresem lub wykonuje go na własną odpowiedzialność kierując się szczegółowymi wskazówkami

od organizatora.

7. Montaż wykonuje monter z Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA (AGM).

8. W przypadku błędnego pomiaru wykonanego przez Uczestnika Organizator rzeka się

odpowiedzialności wykonania montażu.

9. W przypadku błędnego pomiaru koszty związane z dojazdem AGM na miejsce montażu ponosi

Uczestnik.

10. Promocja obejmuje tylko sprzedaż internetową i nie obejmuje salonów stacjonarnych

11. Koszty kurierskie ponosi Uczestnik.

12. Uczestnik Promocji może korzystać z Promocji nieokreśloną liczbę razy.

13. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Promocji na inną lub jego ekwiwalent pieniężny.

14. Czas oczekiwania jest uzależniony od czasu produkcji Produktu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.

2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko,

dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i

powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na

adres kontakt@drzwiiakcesoria.pl

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to

wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację,

stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie

powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że

uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na

postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem

powszechnym.

6. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania

przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem:

https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, konsument może złożyć skargę za

pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem

platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i

przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie

w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca

przetwarzania danych osób składających reklamacje stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i

zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa

się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy

prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny

regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień

Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.drzwiiakcesoria.pl/collections/4-

zywioly na której obowiązuje promocja.